Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (028) 3957 1610
Toggle
Hotline: (028) 3957 1610

Chọn bô E canh gic lơ bình xăng con

Trả lời

Chọn bô E canh gic lơ canh chỉnh bình xăng con

Xe gắn bình xăng con lớn thường có khuynh hướng muốn thay đổi bô E với suy nghĩ là để dễ canh chỉnh bình xăng con, vậy điều này có đúng kô? có cần thiết kô? Và...