Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bô E canh gic lô bình xăng con

Trả lời

Xe gắn bình xăng con lớn thường có khuynh hướng thay đổi bô E, vậy điều này có cần thiết không ? và dù đi bô E zin hay đổi bô E khác như bô E tăng tốc, bô E trụ ...cũng đều cần canh đúng