Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611

Xe máy chạy bị hụp sửa gì?

Trả lời

Xe máy chạy bị hụp

Xe máy chạy bị hụp thấy cả ở xe dùng bộ chế hòa khí và xe phun xăng điện tử

Xe máy dùng bộ chế hòa khí chạy bị hụp

Xe chạy bị hụp có tới 90% trường...