Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Xe chạy hụp ga cuối wave trái 58 bình centa 175 canh gì

Trả lời

Xe máy dùng bộ chế hòa khí chạy ga cuối bị hụp do canh chỉnh bình xăng con chưa đúng. Xe chạy ga cuối bị hụp có tới 90% trường hợp do lỗi...

Các câu hỏi khác