Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (028) 3957 1610
Toggle
Hotline: (028) 3957 1610

Xe Wave RSX chạy bị lì máy

Trả lời

Xe số chạy lì máy thường gặp do các nguyên nhân xếp theo thứ tự hay gặp:
- bình xăng con mòn cũ xe chạy lì máy
- bố nồi ly hợp mòn tuột xe chạy lì máy
- cam cò xú páp piston bạc ...nói chung là dàn hơi...