Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Xe Wave RSX chạy bị lì máy

Trả lời

Xe số chạy lì máy thường gặp do các nguyên nhân xếp theo thứ tự hay gặp: - bình xăng con mòn cũ chạy lì máy - bố nồi ly hợp mòn tuột xe chạy bị lì máy - cam cò xú páp piston bạc