Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Xe chạy hụp ga cuối wave trái 58 bình centa 175 canh gì

Trả lời

Xe máy dùng bộ chế hòa khí chạy ga cuối bị hụp do canh chỉnh bình xăng con chưa đúng. Xe chạy ga cuối bị hụp có tới 90% trường hợp do lỗi...

Xe máy chạy bị hụp sửa gì?

Trả lời

Xe máy chạy bị hụp

Xe máy chạy bị hụp thấy cả ở xe dùng bộ chế hòa khí và xe phun xăng điện tử

Xe máy dùng bộ chế hòa khí chạy bị hụp

Xe chạy bị hụp có tới 90% trường...