Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Tay ga Hayate cũ hay bị lỗi xe mất Garanti vì sao

Trả lời

Tay ga Sukuki Hayate 125 xe cũ bệnh mất garanti thường là những xe đời đầu động cơ xài bộ chế hòa khí từ năm 2007 - 2008

Các câu hỏi khác